دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمد   ناصرمقدسی

پست الکترونیکی : mn.moghaddasi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مخابرات

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیر گروه مهندسی برق - مخابرات (ارشد و دکتری )

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1374/07/01

محمد ناصرمقدسی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : دانشیار

^